• 1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez facebooka , instagram lub osobiście w studiu.
 • 2. Aby zarezerwować wybrany przez siebie termin wymagana jest wpłata zadatku w wysokści 100-200zł w zależności od wartości pracy.
 • Kwota ta odliczana jest od kosztu tatuażu. Wpłaty można dokonywać osobiście w studio lub przelewem na konto, którego numer jest podawany przez nas drogą elektroniczną,
 • 3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • W przypadku rezygnacji z tatuażu maksymalnie miesiąc  przed umówionym terminem klient może uzyskać zwrot zadatku. Poniżej miesiąca zadatek staje się bezzwrotny.
 • 4. Klient ma prawo jednorazowo zmienić termin tatuowania nie później niż 3 dni przed umówioną wizytą. Nowy termin jest możliwy do rezerwacji tylko terminach na które prowadzimy zapisy. Zmiana terminu później niż 3 dni lub niestawienie się w umówionym terminie jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.
 • 5. Artyści zastrzegają sobie prawo do zmiany umówionego terminu. W przypadku braku akceptacji propozycji nowego terminu, klient może ubiegać się o zwrot wpłaconego zadatku.
 • 6. Wykonujemy tylko autorskie projekty oraz własne interpretacje,
 • Projekt tatuażu przygotowujemy wraz z klientem w dzień umówionej sesji aby uniknąć zbędnych zmian oraz poprawek.
 • 7. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie i są to ceny przybliżone, ze względu na to, iż ostateczny rozmiar dobieramy na miejscu kierując się anatomią klienta i jakością wzoru.
 • 8. Przed przystąpieniem do tatuowania należy wypełnić i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań,
 • 9. Osoba tatuowana nie może znajdować się od wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a o wszelkich przyjmowanych lekach obowiązkowo informuje tatuatora.
 • 10.Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie się barwników na skórze.Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zagraża on zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi przekonaniami.Możemy przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 • 11. Osoby przebywające w gabinecie zabiegowym zobowiązane są do stosowania się do ogólnych zasad sanitarnych panujących w pomieszczeniu:
 • • zakaz spożywania posiłków i alkoholu
 • • zakaz przebywania osób trzecich bez zgody tatuatora
 • • zakaz palenia wyrobów tytoniowych
 • Po wykonaniu zabiegu tatuażu należy bezwzględnie stosować się do otrzymanych instrukcji,
 • 12.W razie jakichkolwiek komplikacji lub wątpliwości odnośnie gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście lub drogą elektroniczną,
 • 13.Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć i prac.
 • Wykonanie tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.